CAREER JOBEN

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ลาดกระบัง

in CAREER JOBEN
จำนวนตำแหน่ง : 1 อัตรา ระดับเงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ ลักษณะการทำงาน 1. จัดทำเอกสารต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น ใบเสนอราคา และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บแฟ้มข้อมูล จัดทำรายงาน 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง อายุระหว่าง 20 - 30 ปี 2. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ เช่น Excel, Word 4. รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง, การทำงานเป็นทีม 5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 6. ความละเอียดรอบคอบ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม 1. [...]

ตำแหน่ง : พนักงานบริการลูกค้า สาขามาบตาพุด (ใกล้มูลนิธิโรคเอดส์)

in CAREER JOBEN
จำนวนตำแหน่ง : 1 อัตรา ระดับเงินเดือน : ตามตกลง+โครงสร้างบริษัท ลักษณะการทำงาน 1. ร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนการให้บริการลูกค้า 2. รับข้อมูลความต้องการลูกค้า ร่วมวางแผนงานการบริการลูกค้า การติดตามความพร้อมของรถโม่เพื่อให้การจัดส่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริการลูกค้า การบริหารต้นทุนการจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย 2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างยนต์ 3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (Ms. Office, Excel) 4. การสื่อสารและประสานงาน 5. มีความละเอียดรอบคอบ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : ระยอง สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม 1. โบนัสประจำปี 2. ปรับเงินเดือนประจำปี 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีทำงานนอกสถานที่) 5. ค่าโทรศัพท์ 6. ค่าที่พัก และค่าเดินทาง [...]

ตำแหน่ง : พนักงานบริการลูกค้า บางบัวทอง ฉะเชิงเทรา

in CAREER JOBEN
จำนวนตำแหน่ง : 2 อัตรา ระดับเงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ลักษณะการทำงาน 1. ร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนการให้บริการลูกค้า 2. รับข้อมูลความต้องการลูกค้า ร่วมวางแผนงานการบริการลูกค้า การติดตามความพร้อมของรถโม่เพื่อให้การจัดส่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริการลูกค้า การบริหารต้นทุนการจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา 2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (Ms. Office, Excel) 3. การสื่อสารและประสานงาน 4. มีความละเอียดรอบคอบ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ/ปริมณฑล สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม 1. โบนัสประจำปี 2. ปรับเงินเดือนประจำปี 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีทำงานนอกสถานที่) 5. ค่าโทรศัพท์ 6. ค่าที่พัก และค่าเดินทาง (กรณี่ทำงานนอกสถานที่) 7. ค่าเที่ยว [...]

ตำแหน่ง : พนักงานควบคุมคุณภาพสาขาลำลูกกา

in CAREER JOBEN
จำนวนตำแหน่ง : 1 อัตรา ระดับเงินเดือน : 11,000-12,000+ค่าล่วงเวลา+รายได้อื่น ๆ ลักษณะการทำงาน 1. เก็บตัวอย่างลูกปูนภายในโรงงานและบริเวณหน้างานตามที่ลูกค้าร้องขอ 2. ทดสอบวัตถุดิบ และ ก้อนปูน 3. สรุปรายงานการเก็บตัวอย่างและการทดสอบ เสนอหัวหน้าโรงงาน คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย อายุระหว่าง 22 - 32 ปี 2. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สายช่าง ไม่จำกัดสาขา 3. รักการทำงานเป็นทีม 4. รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office , Internet , Email ได้เบื้องต้น จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม 1. โบนัสประจำปี 2. ปรับเงินเดือนประจำปี 3. [...]

ตำแหน่ง : ช่างยนต์ โรงงานพระราม 2

in CAREER JOBEN
จำนวนตำแหน่ง : 1 อัตรา ระดับเงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ลักษณะการทำงาน 1. ตรวจสอบดูแลงานซ่อมบำรุงรถสิบล้อโม่ และรถตักภายในโรงงาน จำนวน 15 คัน 2. สรุปรายงานการซ่อม การเบิกอะไหล่ ประจำเดือนเสนอหัวหน้าโรงงาน 3. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอะไหล่ในเบื้องต้นแก่พนักงานขับรถโม่ เพื่อให้รู้จักวิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง และ การแก้ไขปัญหากรณีรถเสียหน้างาน เป็นต้น คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย 2. วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาช่างยนต์ 3. มีความรักผิดชอบสูง 4. มีความเข้าใจระบบการทำงานของรถบรรทุกในเบื้องต้น 5. รักการทำงานเป็นทีม 6. ซี่อสัตย์สุจริต จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม 1. โบนัสประจำปี 2. ปรับเงินเดือนประจำปี 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีทำงานนอกสถานที่) 5. [...]

ตำแหน่ง : พนักงานผลิต โรงงานคอนกรีตสาขาโคราช

in CAREER JOBEN
จำนวนตำแหน่ง : 1 อัตรา ระดับเงินเดือน : ตามตกลง+โครงสร้างบริษัท ลักษณะการทำงาน 1. ควบคุมการผลิตคอนกรีตผ่านเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2. ควบคุมเครื่องจักรในการโกยหินทรายเพื่อใช้ในการผลิตคอนกรีต 3. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงานเบื้องต้นร่วมกับทีมงาน 4. สรุปรายงานการผลิตประจำวันเสนอต่อ หัวหน้าโรงงาน คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย อายุระหว่าง 20 - 35 ปี 2. วุฒิ ปวส.ทุกสาขา 3. มีทักษะและความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ได้แก่ Ms.Office , Internet, Email 4. รักการทำงานเป็นทีม 5. รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม 1. โบนัสประจำปี 2. ปรับเงินเดือนประจำปี 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีทำงานนอกสถานที่) 5. [...]
Switch The Language

  บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด เป็นบริษัทผลิตคอนกรีตผสมเสร็จของคนไทย มีนโยบายการบริหารงานภายใต้อุดมการณ์ “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งทางด้านสินค้า บริการ และกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

  ติดต่อเรา
  บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จํากัด
  อาคาร เมเจอร์ ทาวเวอร์
  พระราม9-รามคำแหง
  ชั้น 8 เลขที่ 51 ถนนพระราม9
  แขวงหัวหมาก เขตบางกระปิ
  กรุงเทพฯ 10240

  โทรศัพท์ : 02-022-7888
  โทรสาร : 02-022-7889
  อีเมลล์ : Callcenter@qmix.co.th