นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

(Privacy Notice for Value Customer or his related)นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าและสมาชิกครอบครัวหรือผู้ที่อยู่ในความดูแลของลูกค้า

1.นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีขึ้นเพื่ออะไร

1.1.คิวมิกซ์เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคิวมิกซ์ และให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อแจ้งให้ ลูกค้า และสมาชิกครอบครัวหรือ ผู้ที่อยู่ในความดูแลของลูกค้า (“คุณ”) ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษา ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิตามกฎหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.2. ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “การประมวลผล” (Processing) หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม บันทึก จัดระบบ ทำโครงสร้าง เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กู้คืน ใช้ เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน ผสมเข้าด้วยกัน ลบ ทำลาย “คิวมิกซ์” หมายถึง บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
1.3.หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่คิวมิกซ์ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวได้รับทราบถึงข้อความที่มีอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

2.ช่องทางการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

2.1. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่คิวมิกซ์ได้รับทั้งจากตัวคุณเองหรือผู้อื่น
2.2. คิวมิกซ์เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากแหล่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตัวของคุณเอง
(2) พนักงานและลูกจ้างของคิวมิกซ์
(3) หน่วยงานของรัฐ
(4) เว็บไซต์สาธารณะและสื่อสังคมออนไลน์
(5) สถาบัน องค์กร หรือหน่วยงานทางการศึกษา เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย
(6) ผู้ที่ขายสินค้าหรือให้บริการกับคิวมิกซ์
(7) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

3.ข้อมูลส่วนบุคคลที่คิวมิกซ์เก็บรวบรวม

3.1. เมื่อคุณซื้อสินค้า และ/หรือ บริการจากคิวมิกซ์
(1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีที่เกิด สถานภาพ ภูมิลำเนา รูปถ่าย
(2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับงานของคุณ เช่น อาชีพ ตำแหน่ง ประสบการณ์การทำงาน
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ เช่น ประเภทสินค้าที่คุณซื้อ ประวัติการซื้อสินค้า
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต ข้อมูลรายได้ สิทธิประโยชน์ที่คุณได้รับจากคิวมิกซ์ ประวัติการจ่ายเงิน รายได้
(6) ข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้แก่คิวมิกซ์ เมื่อคุณติดต่อคิวมิกซ์ ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับคิวมิกซ์ หรือเมื่อคุณสมัครเป็นสมาชิก
3.2. เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมร้านค้า หรือบริเวณบริษัทของคิวมิกซ์ (เช่น ภายในร้านค้าหรืออาคาร บริเวณทางเข้าออกอาคาร สถานที่จอดรถ) คิวมิกซ์อาจเก็บข้อมูลภาพ หรือวีดิโอที่บันทึกภาพของคุณจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของคิวมิกซ์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจระบุตัวตนของคุณได้ ทั้งนี้ คิวมิกซ์ไม่ได้เก็บข้อมูลเสียงผ่านทางกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
อย่างไรก็ดี คิวมิกซ์จะติดป้ายก่อนที่จะถึงบริเวณที่กล้องโทรทัศน์วงจรปิดจับภาพ เพื่อแจ้งรายละเอียดให้คุณทราบว่ามีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในบริเวณใด เพื่อวัตถุประสงค์อะไร รวมถึงช่องทางสำหรับอ่านข้อมูลเพิ่มเติมและวิธีการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
3.3. หากกรณีมีการให้คุณใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) และซื้อสินค้าออนไลน์ หรือเข้าชมเว็บไซต์ของคิวมิกซ์ คิวมิกซ์จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก (Registration)
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้ เช่น IP Address หรือ other device identifier
(3) ชนิดและเวอร์ชันของบราวเซอร์ที่คุณใช้ รวมถึงชนิดและเวอร์ชันของ plug-in ของบราวเซอร์
(4) การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone)
(5) พฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน โดยการใช้ cookies/ Tracking technologies โดยคุณสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าวได้ที่ [*]
(6) *MAC address และข้อมูลที่อยู่ (Location Data) เฉพาะกรณีที่คุณใช้บริการ Free WiFi ของคิวมิกซ์
*คิวมิกซ์จะใช้ข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบ Anonymous และจะไม่ใช้ข้อมูลเพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้บริการ WiFi คิวมิกซ์ไม่สามารถเชื่อมข้อมูลนี้กับข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคุณซึ่งคิวมิกซ์เก็บไว้ได้ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อวิเคราะห์การไหลของผู้ใช้บริการภายในร้านของคิวมิกซ์ และเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของร้านของคิวมิกซ์
3.4. เมื่อคุณร่วมกิจกรรมใด ๆ กับคิวมิกซ์ เช่น
(1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีที่เกิด รูปถ่าย
(2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรม เช่น ประวัติการร่วมกิจกรรมในครั้งก่อน ๆ

4.วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือตามวัตถุประสงค์อื่นที่จะได้แจ้งให้คุณทราบก่อนหรือในขณะที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจแตกต่างกันไปลูกค้าและสมาชิกครอบครัวหรือผู้ที่อยู่ในความดูแลของลูกค้า
4.2. หากข้อมูลที่คิวมิกซ์เก็บรวบรวมไม่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คิวมิกซ์จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่คิวมิกซ์จะเก็บรวบรวม วิธีการเก็บรวบรวม แล้ววัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นต่อไป
4.3. คิวมิกซ์ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของคุณก่อนเข้าทำสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งคุณเป็นคู่สัญญากับคิวมิกซ์ เช่น เพื่อให้คิวมิกซ์สามารถขายสินค้า และ/หรือ บริการให้แก่คุณ หรือปฏิบัติตามสัญญาใด ๆ ซึ่งคุณเป็นคู่สัญญา ซึ่งรวมถึง การจัดการ account ของคุณ การจัดหา จัดส่ง และดำเนินการใด ๆ เพื่อให้คุณได้รับสินค้าและ/หรือ บริการ หรือตามที่คุณได้ร้องขอ การดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบริการหลังการขาย และการคืนสินค้า
(2) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของคิวมิกซ์หรือของบุคคลอื่น
• เพื่อให้คิวมิกซ์สามารถจัดการ พัฒนา และดำเนินการใด ๆ เพื่อให้คิวมิกซ์สามารถดำเนินธุรกิจได้ ซึ่งรวมถึง การบริหารจัดการและพัฒนาสินค้า และ/หรือ บริการ (รวมถึงเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน) การตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง หรืออาชญากรรมอื่น ๆ การจัดการความสัมพันธ์ของคิวมิกซ์กับลูกค้าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้า การบำรุงรักษาและการใช้ระบบไอที
• เพื่อประโยชน์ทางด้านความปลอดภัย เช่น จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย การ monitor การใช้เว็บไซต์ การส่งอีเมล และพฤติกรรมของคุณเมื่อคุณเข้าร้านค้า หรือบริเวณของบริษัทของคิวมิกซ์ การยืนยันตัวตน เช่น การเข้าสถานที่ของคิวมิกซ์ การ Log in เข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิคชัน
• เพื่อดำเนินการทางการตลาด และวิเคราะห์ข้อมูล (Marketing and Data Analysis) เช่น ให้คิวมิกซ์สามารถนำเสนอสินค้า และ/หรือ บริการ ที่เหมาะสมกับคุณได้
• เพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคิวมิกซ์ และ/หรือ คุณ
(3) เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของคุณหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
(4) เพื่อให้คิวมิกซ์สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฏระเบียบ และคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย
(5) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของคิวมิกซ์ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่คิวมิกซ์
(6) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ
(7) กรณีที่คุณให้ความยินยอม คิวมิกซ์จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
• เพื่อให้คิวมิกซ์สามารถติดต่อสื่อสารกับคุณ เพื่อแจ้งข่าวสารและโปรโมชัน ทางโทรศัพท์ อีเมล SMS รวมถึงติดต่อเพื่อให้คุณรีวิว หรือทำแบบสอบถาม เพื่อประโยชน์ในการวิจัยทางการตลาดของคิวมิกซ์
• เพื่อให้คิวมิกซ์ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยคิวมิกซ์อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพิ่มเติม เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีก โดยคิวมิกซ์จะแจ้งให้ทราบและขอความยินยอมจากคุณใหม่เป็นคราว ๆ ไป
ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความยินยอมได้ในข้อ6.

5.ข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ

5.1. คิวมิกซ์อาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อคุณในทำนองเดียวกัน (“ข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ”) เพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่คิวมิกซ์แจ้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น
– เมื่อคิวมิกซ์จำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของคิวมิกซ์ เช่น ข้อมูลชีวภาพ (facial recognition ลายนิ้วมือ) เพื่อใช้ในการระบุตัวตน
– เมื่อคุณสมัครใจที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่คิวมิกซ์ หรือข้อมูลดังกล่าวถูกส่งมาให้คิวมิกซ์โดยบุคคลที่สาม โดยคำสั่งหรือการกระทำของคุณ
นอกจากนี้ ในบางกรณี คิวมิกซ์อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของคุณ แม้ว่าสินค้าหรือบริการนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อมูลชนิดพิเศษโดยตรง เช่น คิวมิกซ์จำเป็นต้องใช้บัตรประชาชนของคุณ ซึ่งมีข้อมูลศาสนา เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของคุณ หรือดำเนินการทางภาษี การให้บริการเกี่ยวกับอาหารที่คิวมิกซ์อาจเก็บข้อมูลศาสนา และข้อมูลการแพ้อาหารจากคุณ
5.2. ในกรณีที่จำเป็น คิวมิกซ์จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของคุณโดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ คิวมิกซ์จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของคุณ

6.การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

6.1. คิวมิกซ์จะไม่อาศัยความยินยอมเป็นเหตุผลหลักในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้คิวมิกซ์ต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ
6.2. ในกรณีที่คิวมิกซ์เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะถอนความยินยอมของคุณที่ให้ไว้กับคิวมิกซ์ได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
6.3. หากคุณถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับคิวมิกซ์หรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้คิวมิกซ์ไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้
6.4. ในกรณีที่คิวมิกซ์จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลอื่น คุณรับรองว่าคุณมีอำนาจกระทำการแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และในการให้ความยินยอมแก่คิวมิกซ์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

7.คิวมิกซ์เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานเท่าไร

7.1. ระยะเวลาที่คิวมิกซ์เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ได้รับและลักษณะของข้อมูลนั้น คิวมิกซ์จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ในกรณีที่คิวมิกซ์ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน คิวมิกซ์จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม
7.2. คิวมิกซ์จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
7.3. ระยะเวลาที่คิวมิกซ์เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจแตกต่างกันไปตามกิจกรรมการประมวลผล ซึ่งคุณสามารถดูรายละเอียดได้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

8.คิวมิกซ์อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ใครบ้างและกรณีใด

8.1. คิวมิกซ์เปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างบริษัทในเครือ และอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลและนิติบุคคลอื่นที่ไม่ได้อยู่ในเครือคิวมิกซ์ (“บุคคลที่สาม”) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
8.2. บุคคลที่สามที่คิวมิกซ์อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ผู้แทนจำหน่ายของคิวมิกซ์ ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง (เช่น ไปรษณีย์) ผู้ให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมและการเงิน (เช่น ธนาคาร บริษัทรับชำระเงินแทน) ผู้ให้บริการทางด้านเทคโลยี (เช่น ระบบคลาวด์ ระบบบล็อคเชน) ผู้ให้บริการจัดทำโปรแกรมและระบบไอทีต่างๆ ผู้ตรวจสอบ บริษัทประกัน ที่ปรึกษา หน่วยงานของรัฐ (เช่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) และบุคคลอื่นที่จำเป็นเพื่อให้คิวมิกซ์สามารถดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่ท่าน รวมถึงดำเนินการใดๆ ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
8.3. คิวมิกซ์อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ให้แก่บุคคลที่สามในกรณีต่อไปนี้
(1) เพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างคิวมิกซ์กับบุคคลที่สาม
(2) เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของคุณหรือบุคคลอื่น
(3) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของคิวมิกซ์หรือของบุคคลอื่น
(4) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับหรือมาตรฐานวิชาชีพหรือเพื่อตอบสนองต่อหมายศาล หรือคำขอทางกฎหมายอื่นๆ
(5) เพื่อตอบสนองต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ
(6) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกี่ยวกับการสอบสวนกิจกรรมที่ต้องสงสัย ผิดกฎระเบียบของคิวมิกซ์ หรือผิดกฎหมาย
(7) บริษัทในเครือที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อประกอบการควบรวมกิจการ การได้มาซึ่งกิจการ การขายกิจการ การปรับปรุงโครงสร้าง การร่วมทุน การโอนทรัพย์สิน การเลิกกิจการ
(8) การเปิดเผยจำเป็นสำหรับการตรวจสอบและการกำกับดูแลกิจการของคิวมิกซ์
(9) เพื่อตรวจสอบการร้องเรียนหรือภัยคุกคามความปลอดภัย
8.4. คิวมิกซ์จะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของคุณอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ

9.คิวมิกซ์ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปต่างประเทศหรือไม่

9.1. คิวมิกซ์อาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลที่สามในต่างประเทศในกรณีที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งคุณเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระทำตามสัญญาระหว่างคิวมิกซ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของคุณหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของคุณก่อนเข้าทำสัญญา หรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของคุณหรือบุคคลอื่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ
9.2. คิวมิกซ์อาจเก็บข้อมูลของคุณบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ที่ให้บริการโดยบุคคลที่สาม และอาจใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามในรูปแบบของ Software as a Service (SaaS) และ Platform as a Service (PaaS) ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่คิวมิกซ์จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และจะกำหนดให้บุคคลที่สามเหล่านั้นต้องมีมาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม
9.3. ในกรณีที่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศที่ไม่ได้ถูกกำหนดโดยหน่วยงานในประเทศไทยว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เพียงพอ คิวมิกซ์จะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการคุ้มครองและคุณสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตามกฎหมาย
9.4. หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมว่าข้อมูลของคุณจะถูกเปิดเผยต่อผู้รับในต่างประเทศหรือไม่ โปรดติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

10.คิวมิกซ์ปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร

10.1. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคิวมิกซ์และคิวมิกซ์ได้นำมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึงการใช้หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และการทำลายโดยใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสและการจำกัดการเข้าถึง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและบุคคลเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
10.2. คิวมิกซ์จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ และจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม

11.คุณมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรบ้าง

สามารถถอนความยินยอมที่คุณได้ให้ไว้กับคิวมิกซ์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อใดก็ได้ตามข้อกำหนดของกฎหมาย
11.2. คุณมีสิทธิขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของคิวมิกซ์ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ไม่ได้ให้ความยินยอมไว้
11.3. คุณมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณจากคิวมิกซ์ได้ และในกรณีที่คิวมิกซ์ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ คุณมีสิทธิขอให้คิวมิกซ์ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และคุณมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คิวมิกซ์ส่งหรือโอนในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
11.4. คุณมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณเมื่อใดก็ได้ ตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
11.5. คุณมีสิทธิขอให้คิวมิกซ์ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
11.6. คุณมีสิทธิขอให้คิวมิกซ์ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ ในกรณีต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
11.7. คุณสามารถแจ้งให้คิวมิกซ์ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และหากคิวมิกซ์ไม่ดำเนินการตามคำร้องขอของคุณ คิวมิกซ์จะบันทึกคำร้องขอของคุณพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
11.8. คุณมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่คิวมิกซ์หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของคิวมิกซ์หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

12.ข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

12.1. บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย (“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”)
12.2. หากคุณมีความประสงค์จะใช้สิทธิหรือติดต่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคิวมิกซ์ได้ที่
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่ติดต่อ บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จํากัด
อาคาร เมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม9-รามคำแหง ชั้น 8 เลขที่ 51 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
วิธีการติดต่อ Email Address : dpo@qmix.co.th
โทรศัพท์ : 02-022-7800 เวลา 07.30 – 16.30 น. วัน จ.-ศ. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

13.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

13.1. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ประกาศเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
13.2. ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คิวมิกซ์จะแจ้งให้คุณทราบผ่านทาง
Email Address : dpo@qmix.co.th  หรือข้อความทางอีเมล หรือทางช่องทางอื่นๆ ตามข้อมูลการติดต่อที่คุณได้ให้ไว้
13.3. นโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ประกาศ
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าและสมาชิกครอบครัวหรือผู้ที่อยู่ในความดูแลของลูกค้า
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

Switch The Language

  บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด เป็นบริษัทผลิตคอนกรีตผสมเสร็จของคนไทย มีนโยบายการบริหารงานภายใต้อุดมการณ์ “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งทางด้านสินค้า บริการ และกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

  ติดต่อเรา
  บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จํากัด
  อาคาร เมเจอร์ ทาวเวอร์
  พระราม9-รามคำแหง
  ชั้น 8 เลขที่ 51 ถนนพระราม9
  แขวงหัวหมาก เขตบางกระปิ
  กรุงเทพฯ 10240

  โทรศัพท์ : 02-022-7888
  โทรสาร : 02-022-7889
  อีเมลล์ : Callcenter@qmix.co.th

  ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  สำหรับข้อมูลที่บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่
  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับโดย
  ให้ท่านติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ใน
  นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือติดต่อที่เบอร์ 02-022-7800
  เวลาทำการ : 07.30 – 16.30 น. วัน จ.-ศ. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  Email  Address : dpo@qmix.co.th