นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครเข้าทำงาน

(Privacy Notice for Work Applicant / Trainee)

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครเข้าทำงาน สมัครเข้าฝึกงาน และผู้ฝึกงานกับคิวมิกซ์

1.นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีขึ้นเพื่ออะไร

1.1. คิวมิกซ์เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคิวมิกซ์ และให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อแจ้งให้ผู้สมัครเข้าทำงาน ผู้สมัครเข้าฝึกงาน และผู้ฝึกงานกับคิวมิกซ์ (“คุณ”) ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษา ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิตามกฎหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.2. ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “การประมวลผล” (Processing) หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม บันทึก จัดระบบ ทำโครงสร้าง เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กู้คืน ใช้ เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน ผสมเข้าด้วยกัน ลบ ทำลาย “คิวมิกซ์” หมายถึง บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่คิวมิกซ์ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวได้รับทราบถึงข้อความที่มีอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

2.ช่องทางการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

2.1. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่คิวมิกซ์ได้รับทั้งจากตัวคุณเองหรือผู้อื่น
2.2. คิวมิกซ์เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากแหล่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
• ตัวของคุณเอง
• พนักงานและลูกจ้างของคิวมิกซ์
• หน่วยงานของรัฐ
• หน่วยงานหรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและคัดเลือก เช่น ผู้ให้บริการสรรหาพนักงาน ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติ ผู้ให้บริการทดสอบคุณสมบัติและความสามารถ
• เว็บไซต์สาธารณะและสื่อสังคมออนไลน์
• นายจ้างก่อนหน้าของคุณ
• สถาบัน องค์กร หรือหน่วยงานทางการศึกษา เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย
• ผู้ให้บริการทดสอบผลทางการศึกษาและภาษา เช่น TOEIC IELTS TOEFL GMAT GRE
• บุคคลอ้างอิงของคุณและบุคคลผู้แนะนำคุณให้คิวมิกซ์
• ผู้ที่ขายสินค้าหรือให้บริการกับคิวมิกซ์
• ผู้ให้บริการด้านสวัสดิการ สุขภาพ อาชีวอนามัย บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นๆ
• กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

3.ข้อมูลส่วนบุคคลที่คิวมิกซ์เก็บรวบรวม

3.1. เอกสารที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เอกสารอื่นๆที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
3.2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาพนักงานหรือผู้ฝึกงาน เช่น ใบสมัคร ความเห็นประกอบการสรรหาและคัดเลือก
3.3. ข้อมูลในการติดต่อกับคุณ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
3.4. ข้อมูลเกี่ยวกับตัวของคุณ เช่น วันเกิด อายุ เพศ สถานะการสมรส ความสนใจ ความคิดเห็น
3.5. ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกครอบครัวหรือผู้อยู่ในความดูแลของคุณ
3.6. รูปถ่ายและภาพเคลื่อนไหว เช่น ภาพที่บันทึกได้จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
3.7. ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ความสามารถ และการพัฒนาศักยภาพ เช่น ประวัติการศึกษา ประวัติการฝึกอบรม ผลการศึกษา ผลการทดสอบ
3.8. ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานในอดีต เช่น ตำแหน่งงาน รายละเอียดของนายจ้าง เงินเดือนและค่าตอบแทน สวัสดิการที่ได้รับ
3.9. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่สามารถปฏิบัติงานได้
3.10. ข้อมูลเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร
3.11. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของคุณ เช่น นิสัย พฤติกรรม ทัศนะคติ ความถนัด ทักษะ ภาวะความเป็นผู้นำ ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งอาจได้มาจากการสังเกตและวิเคราะห์ของคิวมิกซ์ในระหว่างที่คุณเข้าร่วมกิจกรรมกับคิวมิกซ์
3.12. ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการรายงานหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น กระทรวงแรงงาน
3.13. ข้อมูลที่รวบรวมจากคุณ เช่น ข้อมูลที่คุณระบุหรือให้ไว้แก่คิวมิกซ์ ข้อมูลที่คุณแจ้งแก่คิวมิกซ์ในระหว่างการสัมภาษณ์งาน ข้อมูลคุณให้ไว้ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับคิวมิกซ์
3.14. ข้อมูลที่คุณเลือกจะแบ่งปันและเปิดเผยผ่านระบบ แอปพลิเคชัน เครื่องมือ แบบสอบถาม และบริการต่างๆ ของคิวมิกซ์
3.15. บันทึกและเอกสารสาธารณะ เช่น ทะเบียนราษฎร์ เอกสารที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
3.16. รายละเอียดของผู้ที่คิวมิกซ์สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
3.17. ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะและความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ
3.18. ข้อมูลอื่นที่จำเป็นต่อการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ข้อมูลข้อมูลการถือหุ้นและความสัมพันธ์กับคู่ธุรกิจ ผู้ที่ให้บริการหรือขาย
สินค้าให้กับคิวมิกซ์ ผู้ที่เสนอให้บริการหรือขายสินค้าให้กับคิวมิกซ์

4.วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

4.1. คิวมิกซ์อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือตามวัตถุประสงค์อื่นที่จะได้แจ้งให้คุณทราบก่อนหรือในขณะที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจแตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่คุณสมัครเข้าทำงานหรือที่คุณฝึกงาน
4.2. หากข้อมูลที่คิวมิกซ์เก็บรวบรวมไม่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คิวมิกซ์จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่คิวมิกซ์จะเก็บรวบรวม วิธีการเก็บรวบรวม แล้ววัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นต่อไป
4.3. คิวมิกซ์ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
• เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของคุณก่อนเข้าทำสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งคุณเป็นคู่สัญญากับคิวมิกซ์ เช่น การจ่ายค่าตอบแทนการฝึกงาน การได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามสัญญา
• เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของคิวมิกซ์หรือของบุคคลอื่น เช่น การติดต่อกับคุณ การยืนยันตัวตนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากคุณ การพิจารณาความเหมาะสมของคุณกับตำแหน่งงาน วิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับคุณ การบริหารจัดการและปรับปรุงกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การประเมินผลการฝึกงาน การส่งข่าวสารและประชาสัมพันธ์ไปให้คุณ การจัดทำสัญญาฝึกงานหรือสัญญาจ้างงานในกรณีที่คุณผ่านการคัดเลือก ทั้งนี้ หากคุณปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องใช้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือเพื่อเข้าทำสัญญาแก่คิวมิกซ์ คิวมิกซ์จะไม่สามารถทำสัญญาเพื่อรับคุณเข้าทำงานหรือฝึกงานกับคิวมิกซ์ได้
• เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของคุณหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
• เพื่อให้คิวมิกซ์สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบ และคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย
• เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของคิวมิกซ์ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่คิวมิกซ์
• เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ
• เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามความยินยอมที่คุณได้ให้ไว้

5.ข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ

5.1. คิวมิกซ์อาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อคุณในทานองเดียวกัน (“ข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ”) เพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่คิวมิกซ์แจ้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
5.2. ในกรณีที่จำเป็น คิวมิกซ์จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของคุณโดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ คิวมิกซ์จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของคุณ
5.3. คิวมิกซ์อาจต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของคุณ ในกรณีดังต่อไปนี้
• ข้อมูลสุขภาพ เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง โรคประจำตัว ผลการตรวจร่างกาย เพื่อพิจารณาว่าตำแหน่งงานที่พิจารณาและสิ่งอำนวยความสะดวกของคิวมิกซ์เหมาะสมกับคุณหรือไม่
• ข้อมูลชีวภาพ เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ หรือข้อมูลอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน เพื่อใช้ในการระบุและยืนยันตัวตนของคุณ การป้องกันอาชญากรรม และการรักษาประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของคิวมิกซ์หรือของบุคคลอื่น
• ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบัติงานและรักษาประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของคิวมิกซ์หรือของบุคคลอื่น
• ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อในลัทธิ ศาสนา ปรัชญา ความพิการ ข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลพันธุกรรม เพื่อพิจารณาว่าคิวมิกซ์มีสิ่งอำนวยความสะดวกและสวัสดิการที่เหมาะสมกับคุณหรือไม่
• ข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย เช่น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลในกรณีที่คุณไม่สามารถให้ความยินยอมได้ เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของคุณ เพื่อใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม และสวัสดิการของคุณ
5.4. คิวมิกซ์อาจเก็บรวบรวมสำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของคุณ ซึ่งอาจระบุข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คิวมิกซ์ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลศาสนาที่ปรากฎบนบัตรประชาชนของคุณ คิวมิกซ์จะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บข้อมูลศาสนาหรือรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลศาสนาของคุณ

6.การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

6.1. คิวมิกซ์จะไม่อาศัยความยินยอมเป็นเหตุผลหลักในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้คิวมิกซ์ต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ
6.2. ในกรณีที่คิวมิกซ์เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะถอนความยินยอมของคุณที่ให้ไว้กับคิวมิกซ์ได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
6.3. หากคุณถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับคิวมิกซ์หรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้คิวมิกซ์ไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้
6.4. ในกรณีที่คิวมิกซ์จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลอื่น คุณรับรองว่าคุณมีอำนาจกระทำการแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และในการให้ความยินยอมแก่คิวมิกซ์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

7.คิวมิกซ์เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานเท่าไร

7.1. ระยะเวลาที่คิวมิกซ์เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ได้รับและลักษณะของข้อมูลนั้น คิวมิกซ์จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ในกรณีที่คิวมิกซ์ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน คิวมิกซ์จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม
7.2. คิวมิกซ์จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
7.3. ระยะเวลาที่คิวมิกซ์เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจแตกต่างกันไปตามกิจกรรมการประมวลผล ซึ่งคุณสามารถดูรายละเอียดได้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
7.4. คิวมิกซ์อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้หลังเสร็จสิ้นการพิจารณาความเหมาะสมของคุณในตำแหน่งนั้น เพื่อใช้ในการพิจารณาและติดต่อกับคุณในกรณีที่มีตำแหน่งงานอื่นที่คิวมิกซ์เห็นว่าอาจเหมาะสมกับคุณ ทั้งนี้ คิวมิกซ์จะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณเป็นระยะเวลาเกินกว่า 3 ปี นับจากวันที่คิวมิกซ์ติดต่อกับคุณครั้งล่าสุด และหากคุณไม่ต้องการให้คิวมิกซ์เก็บข้อมูลไว้เพื่อประกอบการพิจารณาตำแหน่งงานอื่น คุณสามารถติดต่อคิวมิกซ์ได้ตามช่องทางที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

8.คิวมิกซ์อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ใครบ้างและกรณีใด

8.1. คิวมิกซ์เปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างบริษัทในเครือ และอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลและนิติบุคคลอื่นที่ไม่ได้อยู่ในเครือคิวมิกซ์ (“บุคคลที่สาม”) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
8.2. บุคคลที่สามที่คิวมิกซ์อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ผู้ให้บริการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร การจ้างงาน การรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบประวัติ การทดสอบคุณสมบัติและความสามารถ ระบบสารสนเทศ การขนส่งสินค้า การชำระเงิน สถาบันการเงิน ผู้แทนจำหน่าย ผู้จำหน่ายสินค้า พันธมิตรและคู่ธุรกิจ ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ และบุคคลอื่นที่จำเป็นเพื่อให้คิวมิกซ์สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
8.3. คิวมิกซ์อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ให้แก่บุคคลที่สามในกรณีต่อไปนี้
• เพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างคิวมิกซ์กับบุคคลที่สาม
• เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของคุณหรือบุคคลอื่น
• เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของคิวมิกซ์หรือของบุคคลอื่น
• เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับหรือมาตรฐานวิชาชีพหรือเพื่อตอบสนองต่อหมายศาล หรือคำขอทางกฎหมายอื่นๆ
• เพื่อตอบสนองต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ
• ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกี่ยวกับการสอบสวนกิจกรรมที่ต้องสงสัย ผิดกฎระเบียบของคิวมิกซ์ หรือผิดกฎหมาย
• บริษัทในเครือที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อประกอบการควบรวมกิจการ การได้มาซึ่งกิจการ การขายกิจการ การปรับปรุงโครงสร้าง การร่วมทุน การโอนทรัพย์สิน การเลิกกิจการ
• การเปิดเผยจำเป็นสำหรับการตรวจสอบและการกำกับดูแลกิจการของคิวมิกซ์
• เพื่อตรวจสอบการร้องเรียนหรือภัยคุกคามความปลอดภัย
8.4. คิวมิกซ์จะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของคุณอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ

9.คิวมิกซ์ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปต่างประเทศหรือไม่

9.1. คิวมิกซ์อาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลที่สามในต่างประเทศในกรณีที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งคุณเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระทำตามสัญญาระหว่างคิวมิกซ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของคุณหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของคุณก่อนเข้าทำสัญญา หรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของคุณหรือบุคคลอื่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ
9.2. คิวมิกซ์อาจเก็บข้อมูลของคุณบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ที่ให้บริการโดยบุคคลที่สาม และอาจใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามในรูปแบบของ Software as a Service (SaaS) และ Platform as a Service (PaaS) ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่คิวมิกซ์จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และจะกำหนดให้บุคคลที่สามเหล่านั้นต้องมีมาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม
9.3. ในกรณีที่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศที่ไม่ได้ถูกกำหนดโดยหน่วยงานในประเทศไทยว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เพียงพอ คิวมิกซ์จะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการคุ้มครองและคุณสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตามกฎหมาย
9.4. หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมว่าข้อมูลของคุณจะถูกเปิดเผยต่อผู้รับในต่างประเทศหรือไม่ โปรดติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

10.คิวมิกซ์ปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร

10.1. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคิวมิกซ์และคิวมิกซ์ได้นำมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึงการใช้หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และการทำลายโดยใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสและการจำกัดการเข้าถึง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและบุคคลเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
10.2. คิวมิกซ์จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ และจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม

11.คุณมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรบ้าง

11.1. คุณสามารถถอนความยินยอมที่คุณได้ให้ไว้กับคิวมิกซ์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อใดก็ได้ตามข้อกำหนดของกฎหมาย
11.2. คุณมีสิทธิขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของคิวมิกซ์ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ไม่ได้ให้ความยินยอมไว้
11.3. คุณมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณจากคิวมิกซ์ได้ และในกรณีที่คิวมิกซ์ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ คุณมีสิทธิขอให้คิวมิกซ์ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และคุณมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คิวมิกซ์ส่งหรือโอนในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
11.4. คุณมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณเมื่อใดก็ได้ ตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
11.5. คุณมีสิทธิขอให้คิวมิกซ์ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
11.6. คุณมีสิทธิขอให้คิวมิกซ์ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ ในกรณีต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
11.7. คุณสามารถแจ้งให้คิวมิกซ์ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และหากคิวมิกซ์ไม่ดำเนินการตามคำร้องขอของคุณ คิวมิกซ์จะบันทึกคำร้องขอของคุณพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
11.8. คุณมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่คิวมิกซ์หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของคิวมิกซ์หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

12.ข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

12.1. บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย (“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”)
12.2. หากคุณมีความประสงค์จะใช้สิทธิหรือติดต่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคิวมิกซ์ได้ที่
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่ติดต่อ บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จํากัด
อาคาร เมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม9-รามคำแหง ชั้น 8 เลขที่ 51 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
วิธีการติดต่อ Email Address : dpo@qmix.co.th
โทรศัพท์ : 02-022-7800 เวลา 07.30 – 16.30 น. วัน จ.-ศ. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

13.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

13.1. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ประกาศเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
13.2. ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คิวมิกซ์จะแจ้งให้คุณทราบผ่านทาง
Email Address : dpo@qmix.co.th หรือข้อความทางอีเมล หรือทางช่องทางอื่นๆ ตามข้อมูลการติดต่อที่คุณได้ให้ไว้
13.3. นโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ประกาศ
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าและสมาชิกครอบครัวหรือผู้ที่อยู่ในความดูแลของลูกค้า
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

Switch The Language

  บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด เป็นบริษัทผลิตคอนกรีตผสมเสร็จของคนไทย มีนโยบายการบริหารงานภายใต้อุดมการณ์ “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งทางด้านสินค้า บริการ และกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

  ติดต่อเรา
  บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จํากัด
  อาคาร เมเจอร์ ทาวเวอร์
  พระราม9-รามคำแหง
  ชั้น 8 เลขที่ 51 ถนนพระราม9
  แขวงหัวหมาก เขตบางกระปิ
  กรุงเทพฯ 10240

  โทรศัพท์ : 02-022-7888
  โทรสาร : 02-022-7889
  อีเมลล์ : Callcenter@qmix.co.th

  ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  สำหรับข้อมูลที่บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่
  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับโดย
  ให้ท่านติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ใน
  นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือติดต่อที่เบอร์ 02-022-7800
  เวลาทำการ : 07.30 – 16.30 น. วัน จ.-ศ. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  Email  Address : dpo@qmix.co.th